ลำดับ                                       คู่มือ/ประกาศ/คำสั่ง                                           ดาวน์โหลด

  1.   ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน                      ดาวน์โหลด

       เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 

  2.   พรบ. ซื้อจ้าง 2560 มาตรา 11 ข้อยกเว้นไม่ต้องทำแผนซื้อจ้าง                                ดาวน์โหลด

 

 

MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      1.1 บันทึกข้อความ (ดาวน์โหลด)

      1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศฯ และบริหารจัดการเว็บไซต์ รพ.นายายอาม (ดาวน์โหลด)

      1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ (ดาวน์โหลด)

      1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ (ดาวน์โหลด)

      1.5 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ปี 2565 (ดาวน์โหลด)

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

      1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

          1.1 นโยบายของผู้บริหาร (ดาวน์โหลด)

          1.2 โครงสร้างหน่วยงาน  (ดาวน์โหลด)

          1.3 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายตั้งขึ้น  (ดาวน์โหลด)

          1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน  (ดาวน์โหลด)

      2. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม (ดาวน์โหลด)   

      3. ประมวลจริยธรรมข้าราชพลเรือน พ.ศ.2564 (ดาวน์โหลด)

      4. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ดาวน์โหลด)

      5. อินโนกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำ สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ดาวน์โหลด)

      6. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม (ดาวน์โหลด)

      7. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (ดาวน์โหลด)

      8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน (ดาวน์โหลด)

      9. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก (ดาวน์โหลด)

    10.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจสนับสนุน

         10.1คู่มือปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง รพ.นายายอาม (ดาวน์โหลด)

         10.2 คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารพัสดุ (ดาวน์โหลด)

         10.3 คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน ความแตกต่างการเบิกค่าใช้จ่าย (ดาวน์โหลด)

MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

       4.1 บันทึกข้อความเสนอ (ดาวน์โหลด)

       4.2 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ (ดาวน์โหลด)

       4.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2565 (ดาวน์โหลด)

       4.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ (ดาวน์โหลด)

       4.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (ดาวน์โหลด)

       4.6 แจ้งรายการจัดสรรงบลงทุน ปี 2566 (ดาวน์โหลด)

       4.7 แจ้งรายการจัดสรรงบลงทุน ปี 2566 เพิ่มเติม (ดาวน์โหลด)

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      6.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรของบุคคลของผู้บริหารสูงสุด (ดาวน์โหลด)

      6.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดาวน์โหลด)

 
MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ

      7.1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 2 ปี 2565 (ดาวน์โหลด)

      7.2 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 1 ปี 2565 (ดาวน์โหลด)

MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

      8.1 บันทึกขออนุมัติ (ดาวน์โหลด)

      8.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม (ดาวน์โหลด)

      8.3 บันทึกข้อความเสนอ (ดาวน์โหลด)

      8.4 รายงานการอบรมให้ความรู้ (ดาวน์โหลด)

      8.5 ภาพกิจกรรม  (ดาวน์โหลด)

      8.6 แบบฟอร์มข้อมูลขอเผยแพร่ (ดาวน์โหลด)

MOIT 9 หน่วยงานมีแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

      9.1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (ดาวน์โหลด)

      9.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดาวน์โหลด)

      9.3 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (ดาวน์โหลด)

MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

      10.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน ปี 2565 รอบ 12 เดือน (ดาวน์โหลด)

      10.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ปี 2565 รอบ 12 เดือน (ดาวน์โหลด)

      10.3 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน ปี 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ดาวน์โหลด)

      10.4 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ปี 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ดาวน์โหลด)

      10.6 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน รอบ 12 เดือน (ดาวน์โหลด)

      10.7 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน ปี 2565 รอบ 12 เดือน (ดาวน์โหลด)

      10.8 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ปี 2565 รอบ 12 เดือน (ดาวน์โหลด)

MOIT 11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

      11.1 บันทึกข้อความขออนุมัติ (ดาวน์โหลด)

      11.2 โครงการ (ดาวน์โหลด)

      11.3 รายงานการประชุม (ดาวน์โหลด)

      11.4 รายงานการติดตาม (ดาวน์โหลด)

      11.5 ภาพกิจกรรม (ดาวน์โหลด)

      11.6 บันทึกข้อความ (ดาวน์โหลด)  

      11.7 รายงานการจัดกิจกรรม (ดาวน์โหลด) 

      11.8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล (ดาวน์โหลด) 

MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ

      12.1 บันทึกข้อความ (ดาวน์โหลด)

      12.2 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต การรับสินบน  (ดาวน์โหลด)

      12.3 รายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต การรับสินบน (ดาวน์โหลด)

MOIT 13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ จัดหาและ การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

     13.1 บันทึกข้อความ (ดาวน์โหลด)

     13.2 ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลด)

     13.3 แบบฟอร์มขอนุญาต (ดาวน์โหลด)

     13.4 แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม.รพ.นายายอาม (ดาวน์โหลด)

     13.5 การจัดกิจกรรมปลูกฝังประกาศ แนวปฏิบัติตามจริยธรรมฯ ปี 2566 (ดาวน์โหลด)

     13.6 การทำ DUE ยา molnupiravir (ดาวน์โหลด)

     13.7 วาระการประชุม PTC (ดาวน์โหลด)

     13.8 เกณฑ์การคัดเลือกยาเข้า รพ. (ดาวน์โหลด)

     13.9 สัดส่วนยา ED-NED (ดาวน์โหลด)

     13.10 คำสั่งแต่งตั้ง คกก.เภสัชกรรมและการบำบัด (ดาวน์โหลด)

     13.11 สรุปวาระการประชุม PTC (ดาวน์โหลด)

MOIT 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

     14.1 บันทึกข้อความ (ดาวน์โหลด)

     14.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป  (ดาวน์โหลด)

     14.3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง (ดาวน์โหลด)

MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

      22.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด (ดาวน์โหลด)

      22.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม (ดาวน์โหลด)

      22.3 เจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอามต่อสาธารณชน (ดาวน์โหลด)

      22.4 ภาพถ่ายกิจกรรม (ดาวน์โหลด)

MOIT 15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

      15.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566  (ดาวน์โหลด)

      15.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดาวน์โหลด)

MOIT 16 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

      16.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน (ดาวน์โหลด)

      16.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รอบ 6 เดือน (ดาวน์โหลด)

      17.3 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (ดาวน์โหลด)

      17.4 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี 2565 รอบ 12 เดือน (ดาวน์โหลด)

MOIT 18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน

      18.1 สรุปรายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (ดาวน์โหลด)

      18.2 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดาวน์โหลด)

      18.3 ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ (ดาวน์โหลด)

MOIT 17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

      17.1 บันทึกข้อความ (ดาวน์โหลด)

      17.2 รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (ดาวน์โหลด)

      17.3 บันทึกข้อความรับทราบรายงาน (ดาวน์โหลด)

      17.4 รายงานแผนบริหารความเสี่ยง (ดาวน์โหลด)

      17.5 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ (ดาวน์โหลด)

MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

      20.1 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดประชุม (ดาวน์โหลด)

      20.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (ดาวน์โหลด)

      20.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร (ดาวน์โหลด)

      20.4 รายงานการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ดาวน์โหลด)

      20.5 ภาพกิจกรรม (ดาวน์โหลด)

      20.6 แบบฟอร์มเผยแพร่ (ดาวน์โหลด)

MOIT 19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

      19.1 บันทึกข้อความ (ดาวน์โหลด)

      19.2 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS (ดาวน์โหลด)

      19.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล (ดาวน์โหลด)

      20.4 บันทึกข้อความรายงานการเรี่ยไรฯ ปี 2565 (ดาวน์โหลด)

      20.5 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS (ดาวน์โหลด)

      20.6 แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์ (ดาวน์โหลด)

MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน

      21.1 บันทึกข้อความ (ดาวน์โหลด)

      21.2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต (ดาวน์โหลด)

      21.3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี 2566 (ดาวน์โหลด)

      21.4 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน (ดาวน์โหลด)

      21.5 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ (ดาวน์โหลด)

      21.6 ภาพกิจกรรม (ดาวน์โหลด)

      21.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ (ดาวน์โหลด)

MOIT 22 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

     22.1 บันทึกข้อความ (ดาวน์โหลด)

     22.2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทำงาน (ดาวน์โหลด)

     22.3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานของหน่วยงาน (ดาวน์โหลด)

     22.4 บันทึกข้อความรายงานการกำกับติดตามฯ ไตรมาสที่ 4 (ดาวน์โหลด)

     22.5 Print Screen หน้าจอ Google Form (ดาวน์โหลด)

     22.6 แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์ (ดาวน์โหลด)


หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง

" สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต! "

พูดคุยสอบถามเรื่องราวต่างๆได้ที่ เว็บบอร์ด

โรงพยาบาลนายายอาม
115 ม.12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
โทร 039491103 - 5
แฟกซ์ 039-491103 ต่อ 102