ลำดับ                                       คู่มือ/ประกาศ/คำสั่ง                                           ดาวน์โหลด

  1.   ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน                      ดาวน์โหลด

       เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 

  2.   พรบ. ซื้อจ้าง 2560 มาตรา 11 ข้อยกเว้นไม่ต้องทำแผนซื้อจ้าง                                ดาวน์โหลด

 

 

EB 1  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศฯและบริหารจัดการเว็บไซต์ รพ.นายายอาม (ดาวน์โหลด)

      1.2 ประกาศรพ.นายายอาม เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ (ดาวน์โหลด)

      1.3 แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์ (ดาวน์โหลด) 

      1.4 วิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูล รพ.นายายอาม (ดาวน์โหลด)

      1.5 รายงานผลการดำเนินงาน และสรุปปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลฯ ปี 2563 (ดาวน์โหลด)

      1.6 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งและขอเผยแพร่ (ดาวน์โหลด)

EB 2  หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

      1. นโยบายของผู้บริหาร (ดาวน์โหลด)

      2. โครงสร้างหน่วยงาน (ดาวน์โหลด)

      3. หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายที่จัดตั้งขึ้น (ดาวน์โหลด)

      4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

          4.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน (ดาวน์โหลด)

          4.2 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ดาวน์โหลด)

          4.3 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ (ดาวน์โหลด)

          4.4 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดาวน์โหลด)

      5. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม (ดาวน์โหลด)

      6. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 (ดาวน์โหลด)

      7. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 (ดาวน์โหลด)

      8. ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 (ดาวน์โหลด)

      9. อินโนกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน (ดาวน์โหลด)

    10. จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) (ดาวน์โหลด)

    11. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (ดาวน์โหลด)

    12. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

         12.1 แผนปฏิบัติการเครือข่ายอำเภอนายายอาม ปี 2564 (ดาวน์โหลด)

    13. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ดาวน์โหลด)

    14. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดาวน์โหลด)

    15. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ และการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดาวน์โหลด)

    16. ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ดาวน์โหลด)

    17. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

         17.1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจ่ายยาผู้ป่วยนอก (ดาวน์โหลด)

         17.2 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจ่ายยาผู้ป่วยใน (ดาวน์โหลด)

         17.3 คู่มือปฏิบัติงานการคลอดปกติ (ดาวน์โหลด)

    18. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชน)

         18.1 มาตรฐานการบริการงานแพทย์แผนไทย (ดาวน์โหลด)

         18.2 ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข (ดาวน์โหลด)

EB 4 หน่วยงานมีมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการพัสดหาพัสดุ

       4.1 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่แผนงบลงทุนปี 64 (ดาวน์โหลด)

       4.2 หนังสือแจ้งจัดสรรงบลงทุน ปีงบประมาณ ปี 64 (ดาวน์โหลด)

       4.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปี 64 (ดาวน์โหลด)

       4.4 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบปิดและปลดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ดาวน์โหลด)

       4.5 บันทึกเสนอรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปี 2564 (ดาวน์โหลด)

       4.6 รายงานผลตามแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปี 2564 (ดาวน์โหลด)

       4.7 แนวทางการดำเนินการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง รพ. (ดาวน์โหลด)

       4.8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์(กรอบแนวทางฯ) (ดาวน์โหลด)

EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      6.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากร (ดาวน์โหลด)

      6.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรของบุคคลของผู้บริหารสูงสุด (ดาวน์โหลด)

EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

      7.1 บันทึกข้อความ (ดาวน์โหลด)

      7.2 คำสั่ง (ดาวน์โหลด)

      7.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ (ดาวน์โหลด)

      7.4 หลักฐานการประชุมชี้แจง (ดาวน์โหลด)

      7.5 หนังสือแจ้งเวียน (ดาวน์โหลด)  

EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ

      8.1 บันทึกข้อความนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ดาวน์โหลด) 

      8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด)

      8.3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 2 ปี 2563 (ดาวน์โหลด)

      8.4 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 1 ปี 2564 (ดาวน์โหลด)

EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

      9.1 บันทึกขออนุมัติ (ดาวน์โหลด)

      9.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม (ดาวน์โหลด)

      9.3 บันทึกข้อความเสนอ (ดาวน์โหลด)

      9.4 รายงานการอบรมให้ความรู้ (ดาวน์โหลด)

      9.5 ภาพกิจกรรม  (ดาวน์โหลด)

EB 10 หน่วยงานมีแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

      10.1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (ดาวน์โหลด)

      10.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดาวน์โหลด)

      10.3 หลักฐานการรายงานผลฯ รอบ 6 เดือน (ดาวน์โหลด)

      10.4 หลักฐานการรายงานผลฯ รอบ 12 เดือน (ดาวน์โหลด)

      10.5 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียนฯ (ดาวน์โหลด)

EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

      11.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานฯ ปี 2564 รอบ 6 เดือน (ดาวน์โหลด)   

      11.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน (ดาวน์โหลด)

      11.3 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน ปี 2564 รอบ 12 เดือน (ดาวน์โหลด)

      11.4 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ปี 2564 รอบ 12 เดือน (ดาวน์โหลด)

EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

      12.1 บันทึกข้อความขออนุมัติ (ดาวน์โหลด)

      12.2 โครงการ (ดาวน์โหลด)

      12.3 รายงานการประชุม (ดาวน์โหลด)

      12.4 รายงานการติดตาม (ดาวน์โหลด)

      12.5 ภาพกิจกรรม (ดาวน์โหลด)

      12.6 บันทึกข้อความ (ดาวน์โหลด)

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

      13.1 บันทึกข้อความ (ดาวน์โหลด)

      13.2 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต การรับสินบน  (ดาวน์โหลด)

      13.3 รายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต การรับสินบน (ดาวน์โหลด)

EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

      14.1 บันทึกข้อความลงนาม (ดาวน์โหลด)

      14.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงาน (ดาวน์โหลด)

EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

      15.1 บันทึกข้อความลงนาม (ดาวน์โหลด)

      15.2 แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงาน (ดาวน์โหลด)

EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

      16.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด (ดาวน์โหลด)

      16.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม (ดาวน์โหลด)

      16.3 เจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอามต่อสาธารณชน (ดาวน์โหลด)

      16.4 ภาพถ่ายกิจกรรม (ดาวน์โหลด)

EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

      17.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดาวน์โหลด)

      17.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดาวน์โหลด)

EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

      18.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดาวน์โหลด)

      18.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (ดาวน์โหลด)

      18.3 แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ (ดาวน์โหลด)

      18.4 แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ (ดาวน์โหลด)  

EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

      19.1 หนังสือการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน (ดาวน์โหลด)

      19.2 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน (ดาวน์โหลด)

      19.3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน (ดาวน์โหลด)

      19.4 หนังสือเสนอผู้บริหาร (ดาวน์โหลด)

EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

      20.1 บันทึกข้อความลงนาม (ดาวน์โหลด)

      20.2 แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ดาวน์โหลด)

      20.3 หลักฐานการแจ้งเวียน (ดาวน์โหลด)

      20.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานผล (ดาวน์โหลด)

EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

      21.1 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดประชุม (ดาวน์โหลด)

      21.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (ดาวน์โหลด)

      21.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร (ดาวน์โหลด)

      21.4 รายงานการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ดาวน์โหลด)

      21.5 ภาพกิจกรรม (ดาวน์โหลด)

EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

      22.1 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดประชุมเจ้าหน้าที่ (ดาวน์โหลด)

      22.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ (ดาวน์โหลด)

      22.3 บันทึกข้อความเสนอรายงานผลการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ (ดาวน์โหลด)

      22.4 รายงานผลการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ (ดาวน์โหลด)

      22.5 ภาพกิจกรรม (ดาวน์โหลด)

EB 23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG…

      23.1 หลักฐานการรวมกลุ่มในนาม “ชมรม STRONG” (ดาวน์โหลด)

      23.2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG (ดาวน์โหลด)

      23.3 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG (ดาวน์โหลด)

      23.4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG (ดาวน์โหลด)

EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

      24.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ดาวน์โหลด)

      24.2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ดาวน์โหลด)

      24.3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ดาวน์โหลด)

      24.4 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ (ดาวน์โหลด)


หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง

" สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต! "

พูดคุยสอบถามเรื่องราวต่างๆได้ที่ เว็บบอร์ด

โรงพยาบาลนายายอาม
115 ม.12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
โทร 039491103 - 5
แฟกซ์ 039-491103 ต่อ 102