คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล


ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
นพ.ไพศาล สุยะสา
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

น.ส.ปวิตรา สุทธิธรรม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ
กลุ่มงานการพยาบาล

นางสายทิพย์ รุ่งโรจน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว

กลุ่มงานทันตกรรม

น.ส.อังศุมาลี มานะธิติการ
ทันตแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

น.ส.จุฑามาศ วิเวโก
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานการแพทย์

นพ.ไพศาล สุยะสา
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์ 
 

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

น.ส.วาสนา อาศณรงค์กร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
กลุ่มงานรังสีวิทยา

นางณัฐชยา เกิดห้างสูง 
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

น.ส.สุนทรี ใจเที่ยง
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

น.ส.กิตติยา ย่งฮะ
พยาบาลวิชาวีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

น.ส.ริรินทร์ วิสุทธิ
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 

" สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต! "

พูดคุยสอบถามเรื่องราวต่างๆได้ที่ เว็บบอร์ด

โรงพยาบาลนายายอาม
115 ม.12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
โทร 039491103 - 5
แฟกซ์ 039-491103 ต่อ 102