ฐานข้อมูลรหัสโรค
ค้นจาก ค้นด้วยคำว่า
  รหัส   คำอธิบาย    
 H80 OTOSCLEROSIS
หินปูนเกาะที่กระดูกโกลนหรือหูชั้นใน
 H800 OTOSCLEROSIS INVOLVING OVAL WINDOW, NONOBLITERATIVE
หินปูนเกาะที่โอวัลวินโดวบางส่วน
 H801 OTOSCLEROSIS INVOLVING OVAL WINDOW, OBLITERATIVE
หินปูนเกาะที่โอวัลวินโดวทั้งหมด
 H802 COCHLEAR OTOSCLEROSIS
หินปูนเกาะที่หูชั้นใน
 H808 OTHER OTOSCLEROSIS
หินปูนเกาะที่หูชั้นใน
 H809 OTOSCLEROSIS, UNSPECIFIED
หินปูนเกาะที่หูชั้นใน
 H81 DISORDERS OF VESTIBULAR FUNCTION
ความผิดปกติของระบบการทรงตัวของหู
 H810 M‚NI RE'S DISEASE
เวียนศีรษะบ้านหมุนจากโรคมีเนียร์
 H811 BENIGN PAROXYSMAL VERTIGO
เวียนศีรษะบ้านหมุนเฉียบพลันแบบไม่รุนแรง
 H812 VESTIBULAR NEURONITIS
ระบบประสาทการทรงตัวอักเสบ
 H813 OTHER PERIPHERAL VERTIGO
เวียนศีรษะบ้านหมุนจากระบบประสาทส่วนปลายอื่น
 H814 VERTIGO OF CENTRAL ORIGIN
เวียนศีรษะบ้านหมุนจากระบบประสาทส่วนกลาง
 H818 OTHER DISORDERS OF VESTIBULAR FUNCTION
ความผิดปกติของระบบการทรงตัว
 H819 DISORDER OF VESTIBULAR FUNCTION, UNSPECIFIED
ความผิดปกติของระบบการทรงตัว
 H82 VERTIGINOUS SYNDROMES IN DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE
อาการเวียนศีรษะบ้านหมุน
 H83 OTHER DISEASES OF INNER EAR
โรคอื่นของหูชั้นใน
 H830 LABYRINTHITIS
ลาบิรินท์อักเสบ
 H831 LABYRINTHINE FISTULA
รูทะลุของลาบิรินท์
 H832 LABYRINTHINE DYSFUNCTION
ลาบิรินท์ทำงานผิดปกติ
 H833 NOISE EFFECTS ON INNER EAR
ผลของเสียงต่อหูชั้นใน
 H8331 ACOUSTIC TRAUMA
ภยันตรายจากเสียง
 H8332 NOISE-INDUCED HEARING LOSS
การสูญเสียการได้ยินจากเสียง
 H838 OTHER SPECIFIED DISEASES OF INNER EAR
โรคของหูชั้นใน
 H839 DISEASE OF INNER EAR, UNSPECIFIED
โรคของหูชั้นใน
 H90 CONDUCTIVE AND SENSORINEURAL HEARING LOSS
การสูญเสียการได้ยินจากการนำเสียงและประสาทหูเสื่อม
 H900 CONDUCTIVE HEARING LOSS, BILATERAL
การนำเสียงเสียทั้ง 2 ข้าง
 H901 CONDUCTIVE HEARING LOSS, UNILATERAL WITH UNRESTRICTED HEARING ON THE
การนำเสียงเสีย 1 ข้าง
 H902 CONDUCTIVE HEARING LOSS, UNSPECIFIED
การนำเสียงเสีย
 H9020 CONDUCTIVE DEAFNESS
หูหนวกจากการนำเสียงเสีย
 H903 SENSORINEURAL HEARING LOSS, BILATERAL
เส้นประสาทหูเสื่อม 2 ข้าง
 H904 SENSORINEURAL HEARING LOSS, UNILATERAL WITH UNRESTRICTED HEARING ON THE
เส้นประสาทหูเสื่อม 1 ข้าง
 H905 SENSORINEURAL HEARING LOSS, UNSPECIFIED
เส้นประสาทหูเสื่อม
 H9050 CONGENITAL DEAFNESS
หูหนวกมาแต่กำเนิด
 H906 MIXED CONDUCTIVE AND SENSORINEURAL HEARING LOSS, BILATERAL
การนำเสียงและเส้นประสาทหูเสื่อมร่วมกันทั่ง 2 ข้าง
 H907 MIXED CONDUCTIVE AND SENSORINEURAL HEARING LOSS, UNILATERAL WITH
การนำเสียงและเส้นประสาทหูเสื่อมข้างเดียว
 H908 MIXED CONDUCTIVE AND SENSORINEURAL HEARING LOSS, UNSPECIFIED
การนำเสียงและเส้นประสาทหูเสื่อม
 H91 OTHER HEARING LOSS
การสูญเสียการได้ยิน
 H910 OTOTOXIC HEARING LOSS
การเสียการได้ยินจากพิษต่อประสาทหู
 H911 PRESBYCUSIS
หูตึงจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ
 H912 SUDDEN IDIOPATHIC HEARING LOSS
การสูญเสียการได้ยินเฉียบพลัน
 H9120 SUDDEN HEARING LOSS
การสูญเสียการได้ยินเฉียบพลัน
 H913 DEAF MUTISM, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED
ความไม่สามารถพูดได้จากหูหนวก
 H918 OTHER SPECIFIED HEARING LOSS
การเสียการได้ยิน
 H919 HEARING LOSS, UNSPECIFIED
การเสียการได้ยิน
 H9190 DEAFNESS
หูหนวก
 H9191 DEAFNESS
หูหนวก
 H92 OTALGIA AND EFFUSION OF EAR
การปวดหู และมีน้ำในหู
 H920 OTALGIA
ปวดหู
 H921 OTORRHOEA
มีน้ำในหู
 H922 OTORRHAGIA
หูมีเลือดไหลออกมา
 H93 OTHER DISORDERS OF EAR, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED
ความผิดปกติอื่นของหู
 H930 DEGENERATIVE AND VASCULAR DISORDERS OF EAR
ความผิดปกติจากความเสื่อมและจากเส้นเลือดของหู
 H931 TINNITUS
เสียงดังผิดปกติในหู
 H932 OTHER ABNORMAL AUDITORY PERCEPTIONS
ความผิดปกติอื่นๆ ของการรับฟังเสียง
 H933 DISORDERS OF ACOUSTIC NERVE
ความผิดปกติของเส้นประสาทสมองที่ 8
 H938 OTHER SPECIFIED DISORDERS OF EAR
ความผิดปกติของหู
 H939 DISORDER OF EAR, UNSPECIFIED
ความผิดปกติของหู
 H94 OTHER DISORDERS OF EAR IN DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE
ความผิดปกติอื่นของหู
 H940 OUSTIC NEURITIS IN INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE
เส้นประสาทสมองที่ 8 ติดเชื้อหรือปรสิต
 H948 OTHER SPECIFIED DISORDERS OF EAR IN DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE
ความผิดปกติของหู
 H95 POSTPROCEDURAL DISORDERS OF EAR AND MASTOID PROCESS, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED
ความผิดปกติของหูและปุ่มกกหูหลังการรักษา
 H950 RECURRENT CHOLESTEATOMA OF POSTMASTOIDECTOMY CAVITY
กลับเป็นซ้ำของโฆเลสตีอะโตมาหลังทำผ่าตัดปุ่มกกหู
 H951 OTHER DISORDERS FOLLOWING MASTOIDECTOMY
ความผิดปกติอื่นๆ เกิดหลังทำผ่าตัดปุ่มกกหู
 H958 OTHER POSTPROCEDURAL DISORDERS OF EAR AND MASTOID PROCESS
ความผิดปกติอื่นๆ ของหูและปุ่มกกหูหลังทำผ่าตัด
 H959 POSTPROCEDURAL DISORDER OF EAR AND MASTOID PROCESS, UNSPECIFIED
ความผิดปกติของหูและปุ่มกกหูหลังผ่าตัด
 i 9.DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM
โรคระบบไหลเวียน
 I00 RHEUMATIC FEVER WITHOUT MENTION OF HEART INVOLVEMENT
ไข้รูมาติค
 I01 RHEUMATIC FEVER WITH HEART INVOLVEMENT
ไข้รูมาติกซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวใจ
 I010 ACUTE RHEUMATIC PERICARDITIS
เยื่อหุ้มหัวใจเนื่องจากรูมาติกเฉียบพลัน
 I011 ACUTE RHEUMATIC PERICARDITIS
หัวใจชั้นในอักเสบเนื่องจากรูมาติกเฉียบพลัน
 I012 ACUTE RHEUMATIC ENDOCARDITIS
กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนื่องจากรูมาติกเฉียบพลัน
 I013 ACUTE RHEUMATIC MYOCARDITIS
null
 I014 OTHER ACUTE RHEUMATIC HEART DISEASE
null
 I015 ACUTE RHEUMATIC HEART DISEASE, UNSPECIFIED
null
 I018 OTHER ACUTE RHEUMATIC HEART DISEASE
โรคหัวใจเนื่องจากรูมาติกเฉียบพลัน
 I019 ACUTE RHEUMATIC HEART DISEASE, UNSPECIFIED
โรคหัวใจรูมาติกเฉียบพลัน
 I02 RHEUMATIC CHOREA
รูมาติกโคเรีย
 I020 RHEUMATIC CHOREA WITH HEART INVOLVEMENT
รูมาติกโคเรียซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวใจ
 I021 RHEUMATIC CHOREA WITH HEART INVOLVEMENT
null
 I022 RHEUMATIC CHOREA WITHOUT HEART INVOLVEMENT
null
 I029 RHEUMATIC CHOREA WITHOUT HEART INVOLVEMENT
รูมาติกโคเรียซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับหัวใจ
 I05 RHEUMATIC MITRAL VALVE DISEASES
โรคลิ้นหัวใจไมทรัลจากรูมาติก
 I050 MITRAL STENOSIS
ลิ้นหัวใจไมตรัลตีบ
 I051 RHEUMATIC MITRAL INSUFFICIENCY
ลิ้นหัวใจไมทรัลรั่วจากรูมาติก
 I052 MITRAL STENOSIS WITH INSUFFICIENCY
ลิ้นหัวใจไมทรัลตีบและรั่ว
 I058 OTHER MITRAL VALVE DISEASES
โรคลิ้นหัวใจไมทรัล
 I059 MITRAL VALVE DISEASE, UNSPECIFIED
โรคลิ้นหัวใจไมทรัล
 I06 RHEUMATIC AORTIC VALVE DISEASES
โรคลิ้นหัวใจแอออร์ติกจากรูมาติก
 I060 RHEUMATIC AORTIC STENOSIS
ลิ้นหัวใจแอออร์ติกตีบจากรูมาติก
 I061 RHEUMATIC AORTIC INSUFFICIENCY
ลิ้นหัวใจแอออร์ติกรั่วจากรูมาติก
 I062 RHEUMATIC AORTIC STENOSIS WITH INSUFFICIENCY
ลิ้นหัวใจแอออร์ติกตีบร่วมและรั่ว
 I068 OTHER RHEUMATIC AORTIC VALVE DISEASES
โรคลิ้นหัวใจแอออร์ติกจากรูมาติก
 I069 RHEUMATIC AORTIC VALVE DISEASE, UNSPECIFIED
โรคลิ้นหัวใจแอออร์ติกจากรูมาติก
 I07 RHEUMATIC TRICUSPID VALVE DISEASES
โรคลิ้นหัวใจไตรคัสปิดจากรูมาติก
 I070 TRICUSPID STENOSIS
ลิ้นหัวใจไตรคัสปิดตีบ
 I071 TRICUSPID INSUFFICIENCY
ลิ้นหัวใจไตรคัสปิดรั่ว
 I072 TRICUSPID STENOSIS WITH INSUFFICIENCY
ลิ้นหัวใจไตรคัสปิดตีบและรั่ว
 I078 OTHER TRICUSPID VALVE DISEASES
โรคลิ้นหัวใจไตรคัสปิด
 I079 TRICUSPID VALVE DISEASE, UNSPECIFIED
โรคลิ้นหัวใจไตรคัสปิด
 I08 MULTIPLE VALVE DISEASES
โรคลิ้นหัวใจหลายลิ้น

 แสดงหน้า 52 [ แสดงหน้าละ : แถว ] - [ ทั้งหมด 401 หน้า] -  [ 40016 แถว ] -  [ เลือกหน้า      ]

    © Copyright 2009 ManNeo.com , All rights reserved.

ผู้เข้าชม : 803,385 Control Panel