• slide 1
  • slide10
  • slide11
  • slide12
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8
เต็มใจบริการ
ทำงานเป็นทีม
ยิ้มรับการพัฒนา

นายแพทย์ไพศาล สุยะสา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม

วิสัยทัศน์

บริการดี มีมาตรฐาน ประสานชุมชน มุ่งผลโรงพยาบาลคุณภาพ

พันธกิจ

มุ่งมั่นให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟู อย่างมีมาตรฐาน
เพื่อให้ผู้รับบริการ สุขภาพดี มีความพึงพอใจ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

วัฒนธรรมองค์กร

เต็มใจบริการ ทำงานเป็นทีม ยิ้มรับการพัฒนา

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

***ประกาศแก้ไขระยะเวลาสำหรับการรับวัคซีนเข็มที่3 โดยจะต้องได้รับวัคซีนเข็มที่2 มาแล้วอย่างน้อย 3 เดือนจึงจะสามารถรับวัคซีนเข็มที่ 3 ได้*** ประกาศหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอามขอเชิญชวน ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลนายายอ

***ประกาศแก้ไขระยะเวลาสำหรับการรับวัคซีนเข็มที่3 โดยจะต้องได้รับวัคซีนเข็มที่2 มาแล้วอย่างน้อย 3 เดือนจึงจะสามารถรับวัคซีนเข็มที่ 3 ได้*** ประกาศหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอามขอเชิญชวน ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลนายายอาม ฉีดวัคซีนโควิด-19 เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.00-15.00น. ณ หอประชุมอำเภอนายายอาม (โปรดอ่านรายละเอียดการฉีดวัคซีนในป้ายประกาศ)

ประกาศรับสมัครงาน

" สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต! "

พูดคุยสอบถามเรื่องราวต่างๆได้ที่ เว็บบอร์ด

โรงพยาบาลนายายอาม
115 ม.12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
โทร 039491103 - 5
แฟกซ์ 039-491103 ต่อ 102